Regulamin internatu

1. Internatem kieruje kierownik powołany przez dyrektora szkoły.
2. W internacie tworzy się Radę Wychowawczą, w skład której wchodzą wszyscy zatrudnieni w internacie wychowawcy.
3. Internat prowadzi działalność w zależności od potrzeb uczniów w okresach trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
4. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze o liczbie do 35 osób w grupie.
5. Podziału na grupy oraz przydziału czynności dokonuje kierownik internatu.
6. Pobyt w internacie jest bezpłatny, natomiast koszty zakwaterowania mogą być częściowo odpłatne zależnie od możliwości finansowych szkoły.
7. Wychowanek korzysta z własnej bielizny pościelowej, którą zobowiązany jest prać osobiście.
8. Zmiany bielizny należy dokonywać nie rzadziej, niż co 3 tygodnie.
9. Internat zapewnia opiekę wychowawczą w godzinach poza zajęciami dydaktycznymi.
10. Opieka nocna jest sprawowana w całości zależnie od warunków finansowych szkoły.
11. Internat pracuje przez pięć dni w tygodniu, za zgodą dyrektora szkoły w uzasadnionych przypadkach praca internatu przedłużona może zostać do 7 dni tygodniowo.
12. Każdy wychowanek składa oświadczenie swoich rodziców o wyrażenie zgody na podejmowanie czynności prawnych ich zastępstwie (w uzasadnionych wypadkach) podczas pobytu dziecka w internacie.
13. Każdy wychowanek jest przeszkolony w zakresie zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się urządzeniami elektrycznymi oraz warunkami korzystania z tych urządzeń w internacie.
14. Przeszkolenie to przeprowadzajš wychowawcy grup.
15. Fakt przeszkolenia potwierdza własnym podpisem w dzienniczku wychowawczym, poświadczenie to dotyczy także zobowiązania do przestrzegania regulaminu internatu.
16. Kierownictwo internatu nie ponosi odpowiedzialności za kradzież pieniędzy oraz wartościowych przedmiotów przechowywanych w internacie.
17. W przypadku korzystania (uczestniczenia w pozaszkolnych zajęć pozalekcyjnych wychowanek musi uzyskać zgodę rodziców).

II

1. Wychowankiem internatu zostaje uczeń, który złoży o przyznanie miejsca w internacie oraz uzyska pozytywną opinie rady wychowawczej internatu.
2. Mieszkańcem internatu może zostać także uczeń innej szkoły średniej (na prawach i warunkach ucznia ZSP).
3. Od decyzji rady wychowawczej internatu w sprawie przyjęcia lub skreślenia z listy mieszkańców przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.
4. Swoje zameldowanie i wymeldowanie wychowanek załatwia przedkładając wymagane dokumenty.
5. Przy odejściu z internatu wychowanek rozlicza się z powierzonego sprzętu przed kierownikiem, wychowawcą oraz magazynierem i kasą szkoły.

III

1. Internat realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze poprzez realizację corocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczego placówki.
2. Zadaniem wychowawców internatu jest sprawowanie opieki wychowawczej nad wychowankami.
3. Tworzenie warunków wspomagających jego rozwój oraz potrzeb uczenia się.
4. Dbanie o jego rozwój psychofizyczny.
5. Rozwiązywanie konfliktów w zespole wychowanków.
6. Inspirowanie działań zespołowych wychowanków, w ramach samorządu internackiego.
7. Współdziałanie z rodzicami wychowanka, współpraca z wychowawcą szkolnym.

IV

1. Prawa wychowanka przebywającego w internacie określa kodeks ucznia, a ponadto wychowankowie mają prawo do:
– korzystania z urządzeń internackich
– wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach internackich
– korzystania z odwiedzin za zgodą wychowawcy
– opuszczenia internatu po uprzednim zwolnieniu u wychowawcy i wpisaniu do zeszytu wyjść
– wyjazdu w dniu nauki w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wychowawcy klasy, kierownika
– zgłaszaniu wniosków dotyczących spraw wychowawczych i organizacyjnych internatu
– działania we wszystkich formach samorządu internackiego
– kształtowania wystroju własnego pomieszczenia

V

1. Obowiązki wychowanka określone są w kodeksie ucznia, a ponadto powinien:
– przestrzegać rozkładu dnia w internacie
– przestrzegać przepisów BHP
– dbać o poprawne stosunki koleżeńskie
– utrzymywać czystość i estetykę pomieszczeń mieszkalnych i otoczenia
– dbać o czystość osobistą
– pełnić dyżury na teranie internatu wg odrębnych regulaminów
– uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych na rzecz internatu
– dopilnować osobiście zgłaszania wyprowiantowania
– regularnie w terminach wyznaczonych przez kierownika uiszczać opłaty za wyżywienie w internacie
– dbać o powierzone mienie
– w przypadku umyślnego zniszczenia sprzętu wychowanek będzie obciążony kosztami naprawy
VI
1. W internacie ma zastosowanie następujący system wyróżnień i kar:
– pochwała wobec grupy
– pochwała na zebraniu (apelu) ogólno internackim
– wniosek rady wychowawczej o podwyższenie oceny ze sprawowania
– nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego
– zwolnienie z obowiązkowej nauki
– upomnienie wychowawcy, kierownika internatu
– upomnienie wobec wszystkich wychowanków
– zakaz zwolnień (opuszczania internatu)
– nagana z ostrzeżeniem
– wydalenie z internatu
– wniosek o wydalenie ze szkoły