LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

NASZ CEL NADRZĘDNY:

Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju wychowanka 
w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu.

 

Liceum kształci młodzież w normie intelektualnej, prowadzi klasy  dla uczniów
z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera).

 • nauka w liceum trwa cztery lata. Odbywa się zgodnie z ramowym planem nauczania i podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
 • podstawową formą pracy w liceum są zajęcia dydaktyczne
  z przedmiotów ogólnokształcących, prowadzonych w systemie klasowo-lekcyjnym.
 • uczniowie z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną mogą być zwolnieni  z nauki drugiego języka obcego.
 • nauczanie odbywa się metodami klasycznymi oraz metodami aktywizującymi.
 • każdy uczeń korzysta z pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz
  z form nauki dostosowanych do indywidualnych możliwości psychofizycznych.
 • w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów organizowane są zajęcia rewalidacyjne prowadzone indywidualnie lub grupowo.
 • dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia o charakterze artystycznym ( plastyczne, muzyczne) i sportowym ( koszykówka, ping-pong, siłownia).
 • dla uczniów spoza terenu od poniedziałku do piątku oferujemy pobyt w internacie.

Absolwent Liceum może:

 • podjąć naukę w szkole policealnej i uzyskać tytuł technika,
 • kontynuować naukę na studiach wyższych.