WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM EDUKACJI I TERAPII W STAREJ ŁUBIANCE

Od 1 grudnia 2017 roku dawny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance funkcjonuje pod nową nazwą – Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii. Zmianę uzasadnia wejście w życie reformy oświatowej – Prawo Oświatowe.

     Centrum jest zespołem szkół i placówek, w ramach którego  prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i terapeutyczną dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej oraz z różnymi niepełnosprawnościami. Obejmuje swoim zasięgiem powiat pilski, wałecki, złotowski i czarnkowsko- trzcianecki, kształcąc młodzież na poziomie ponadgimnazjalnym/ponadpodstawowym.

     Szkoła w regionie wyróżnia się tym, że jest otwarta na kształcenie młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, m.in. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz ze spektrum autyzmu. Nasi uczniowie wymagają szczególnego podejścia, metod i technik pracy, by osiągnąć jak największą sprawność i samodzielność w dorosłym życiu, dlatego dajemy im możliwość zdobywania wykształcenia w różnych typach szkół funkcjonujących w Centrum. I tak w Branżowej Szkole I stopnia młodzież kształci się w zawodach: ogrodnik, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych. W ofercie edukacyjnej na tym poziomie Centrum proponuje także zawody: rybak śródlądowy,  pracownik pomocniczy mechanika, pracownik pomocniczy ślusarza, rolnik, pszczelarz, piekarz oraz w szeregu zawodów rzemieślniczych. Kształcenie zawodowe praktyczne i teoretyczne odbywa się na terenie Szkoły w oparciu o posiadaną bazę dydaktyczną. Jakość zapewnia również wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, co jest szczególnie istotne w kształceniu specjalnym. Młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy uczy się funkcjonowania osobistego i społecznego, zdobywa także, w ramach przysposobienia do pracy, umiejętności przydatne w późniejszym życiu zawodowym. W Wielkopolskim Samorządowym Centrum Edukacji i Terapii  w Starej Łubiance funkcjonuje również Liceum Ogólnokształcące  – oddział dla młodzieży ze spektrum autyzmu.

     Oferta edukacyjna Szkoły wzbogacona została o Centrum Kształcenia Ustawicznego, w ramach którego młodzież i doroślimogą doskonalić, podnosić zdobyte wcześniej kwalifikacje zawodowe, czy zdobywać nowe, korzystając z bogatej oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych, turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników i warsztatów tematycznych.  Zakres tematyczny proponowanych kursów i warsztatów jest szeroki i dotyczy zagadnień z zakresu architektury krajobrazu, florystyki czy cukiernictwa.

     Wielkopolskie  Samorządowe  Centrum Edukacji i Terapii – dawny Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance, to placówka z tradycjami. Wszyscy dobrze się znają, panuje tu przyjazna atmosfera i  indywidualne podejście do każdego ucznia. Nasi podopieczni mają możliwość rozwijania swoich uzdolnień i pasji, korzystając z bogatej oferty kół zainteresowań i zajęć sportowych. Internat szkolny zapewnia młodzieży uczącej miejsca noclegowe. Atutem Szkoły jest z całą pewnością własna baza kształcenia zawodowego. Ponadto w Centrumzatrudnia się specjalistów o  wysokich kwalifikacjach zawodowych i pedagogicznych,  którzy są w pełni przygotowani do kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nasi nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje  i umiejętności zawodowe, kończąc dodatkowe studia podyplomowe lub specjalistyczne kursy kwalifikacyjne.

Wszelkie informacje o zakresie działalności,  w tym ofertę edukacyjną można uzyskać na stronie www. zspstaralubianka@op.pl lub pod numerem telefonu 67 216 01 14.